[ફોર્મ ચાલુ] Free Silai Machine Yojana 2024 | ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2024

Free Silai Machine Yojana 2023 | Free Silai Machine Yojana form chalu

Free Silai Machine Yojana 2024: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે, તેમાંની આ એક ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના છે. આ દેશની મહિલાઓને રોજગારી પુરી પાડવા માટે આ યોજના શરૂ કરી છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ યોજના ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2024 શરૂ કરવામાં આવી છે. આ એક સારી બાબત કહી …

Read more